pkf系列停尸间morning

pkf系列停尸间morning

盖传经热邪,从外入于内者,仍当从内出于外也,故曰:汗出愈。厥阴下利脉数,热利也。

周扬俊曰:此亦两解表里法也,故用外汗之药,必兼渗湿之味。三阴俱有下利证,自利不渴者,属太阴也;自利而渴者,属少阴也。

其内蓄之热,固非一朝一夕矣。 但以误下,其证必虚,故解必蒸蒸而热振振而寒,邪正交争,然后汗出而解也。

盖大辛、大热之药,不过借以益人阳气,非有以通之,令真阳和会,而何以有济也耶?程知曰:言大汗后下利厥逆,急宜回阳也。

故其为病,阴阳错杂,寒热混淆,邪至其经,从化各异;若其人素偏于热,则邪从阳化,故消渴,气上撞心,心中疼热,蛔厥,口烂,咽痛,喉痹,痈脓,便血等阳证见矣;若其人素偏于寒,则邪从阴化,故手足厥冷,脉微欲绝,肤冷,藏厥,下利,除中等阴证见矣。病皆与方相应者,乃服之。

熏黄者,湿盛之发黄,属脾之瘀湿,故其色暗如烟熏也。此条乃是太阳经传来者,太阳伤寒,理宜用麻黄汤,只因邪传阳明,热瘀于里,里非胃府,以阳明经居太阳之里,即『尚论篇』所云躯壳之里是也。

Leave a Reply